فرصت شغلی 

 

جرمنی کالا توانسته است به صورت مستقیم و غیر مستقیم ایجاد شغل برای جوانان ایران نماید.

در صورت نیاز به پرسنل جدید از همین صفحه اطلاع رسانی خواهد شد.

اما اگر شما فکر می کنید می توانید به ما کمک کنید و شرایط ویژه ای دارید که شاید برای ما اهمیت داشته باشد می توانید از طریق تلگرام خودتان را به ما معرفی نمایید.

 

فرصت شغلی در جرمنی کالا