برای آگاهی از شرایط استفاده از جرمنی کالا میتوانید به صفحه قوانین و مقررات مراجعه نمایید.